IV CONCURS CARTELL DIA INTERNACIONAL CONTRA LES DROGUES 2023: GANDIA LLIURE DE DROGUES

BASES DEL CONCURS

Noticies » IV Concurs "Gandia Lliure de Drogues"

BASES IV CONCURS DE CARTELLS "GANDIA LLIURE DE DROGUES"


Amb motiu de la celebració del 26 de juny, DIA INTERNACIONAL CONTRA LES DROGUES, el departament de Sanitat i Polítiques Saludables, a través de la UPCCA i el Centre Salut Pública de Gandia, organitzen el IV Concurs de Cartells “GANDIA LLIURE DE DROGUES”, amb l'objectiu de sensibilitzar i prevenir el consum de drogues en la població jove.

1.OBJECTE:

El IV concurs “CARTELLS DIA INTERNACIONAL CONTRA LES DROGUES 2023: GANDIA LLIURE DE DROGUES” pretén donar suport i reconéixer el treball realitzat pels centres educatius i les famílies de Gandia. El II Pla Municipal de Drogodepències de l’Ajuntament de Gandia impulsat per la UPCCA està destinat, entre altres, a estimular la prevenció del consum de drogues entre l'alumnat dels centres educatius, garantir un entorn educatiu lliure de drogues, desenvolupar conductes saludables entre la població adolescent, així com retardar l'edat d'inici en el consum de drogues entre la població juvenil.

Quan les persones som capaces de tindre el nostre propi criteri i postura enfront de situacions o actes que poden fer malbé la nostra salut, és més fàcil que puguem respondre No davant l'oferiment del consum de drogues legals i il·legals. Per aquest motiu, impulsem iniciatives que afavorisquen un pensament crític en la població juvenil, alhora que també dóna suport a la part més creativa de la persona mitjançant la utilització de tècniques artístiques com el dibuix i la fotografia.

2.RÈGIM JURÍDIC:

A la present convocatòria li serà aplicable el que es disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS), el Reglament General de Subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS), el Reglament de Serveis de 1955 (art 24) i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP).

La gestió dels premis contemplats en la present convocatòria se subjectarà als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

3.PARTICIPACIÓ:

Podrà participar-hi tota la població que curse els estudis de 1er a 4rt de l’ESO en qualsevol centre educatiu de Gandia.

4.REQUISITS:

Cada concursant haurà de continuar la frase següent: “Dic NO a les drogues perquè.........” i acompanyar-la amb un dibuix o imatge (fotografia) que done suport al text.

S’ha de realitzar un dibuix o fotografia original (no copiats). Si s'adonara que és un plagi, es procedirà a la retirada del premi.

Només es presentarà un treball per persona. La participació és individual. A la part posterior del cartell, hauran d’aparéixer les dades bàsiques de l’alumnat (nom i cognoms, centre escolar al qual pertany i curs que està realitzant).

La tècnica del dibuix i de la fotografia és lliure i s’haurà de presentar en paper DIN A-4.

Cal que el text que acompanya la imatge estiga lliure de faltes ortogràfiques.

5.SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

El termini de presentació dels dibuixos serà del dia 29 de maig al 16 de juny, tots dos inclosos, fins a les 14h.

Els dibuixos es presentaran al Centre Associatiu Joan Climent, situat a la Plaça de les Xocolateres, en sobre dirigit a la UPCCA del departament de Sanitat i Polítiques Saludables. S’adjuntarà un full amb les següents dades: el nom, cognoms, centre educatiu i curs que està realitzant, telèfon i correu electrònic de contacte. La sol·licitud de participació en el concurs implica l’acceptació expressa i acompliment de les bases que el regeixen.

6.AVALUACIÓ DELS TREBALLS SELECCIONATS:

El jurat estarà format per:

  • Liduvina Gil, regidora de Sanitat i Polítiques Saludables.
  • 1 tècnic/a de la UPCCA Gandia.
  • 1 representant del Centre de Salut Pública.
  • 1 tècnic/a del departament de Cultura.

L’avaluació de la selecció de treballs presentats pels centres educatius es realitzarà el 19 de juny, a les 9:00 on es triaran els cartells guanyadors.Es triaran dos cartells guanyador, diferenciant entre primer premi i segon premi i dos cartells suplents.

Criteris d'avaluació

Criteri Puntuació
Rellevància respecte a la temàtica del concurs     10 punts
Creativitat 6 punts
Impacte visual 4 punts
Màxima puntuació 20 punts

7.EXPOSICIÓ DELS CARTELLS:

Tots els cartells seleccionats i presentats s’exposaran al Pati del Tirant lo Blanc de la Biblioteca Central i podran ser visitats per les persones interessades els dies 26 de juny a 30 de juny.

8.DRETS DE PUBLICACIÓ:

L’Ajuntament podrà utilitzar els cartells presentats en fullets, cartells i qualsevol activitat de promoció o difusió de la UPCCA.

9.PREMIS:

  • 1r PREMI: : Patinet elèctric (esponsoritzat per Carrefour)
  • 2n PREMI: Skate Board (esponsoritzat per Oci Urbà)

10. LLIURAMENT DE PREMIS:

DIA: dilluns 26 de juny a les 12:30h

LLOC: Saló d’actes de la Biblioteca Central

11. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del Reglament UE 2016/679 de Protecció de Dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. L'informem que les dades personals que ens proporcioni emplenant el present formulari seran tractats pel Ajuntament de Gandia Adreça: C/ Plaza Mayor, 1 46701 de Gandia amb Telèfon: 962959800; Email: ajuntament@gandia.org com a responsable. Aquestes dades podran ser emprats per a gestions relacionades amb la gestió dels programes i serveis desenvolupats per la UPCCA.

12. RECURSOS:

Contra els acords que es dicten a l'empara d'aquesta convocatòria, que són definitius en via administrativa, i de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, podrà interposar-se algun dels següents recursos: Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà al de la data de la publicació. Si transcorregut un mes des de l'endemà al de la interposició del recurs de reposició sense que aquest haja sigut resolt, podrà entendre que ha sigut desestimat i interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de València, en el termini de sis mesos, des d'aquesta desestimació presumpta. Recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat contenciós administratiu de València, dins del termini de dos mesos comptats des de l'endemà a la publicació de l'acord.”

SEGON: Realitzar la corresponent convocatòria pública inserint aquestes bases en el tauler d’anuncis de l’Edifici Consistorial i en la web municipal