VI CONCURS DE CARTELLS “DIA MUNDIAL SENSE TABAC”

BASES DEL CONCURS

Noticies » Concurs Bases

BASES DEL VI CONCURS DE CARTELLS “DIA MUNDIAL SENSE TABAC”


Amb motiu de la celebració del 31 de maig, DIA MUNDIAL SENSE TABAC, el departament de Sanitat i Polítiques Saludables, a través de la UPCCA i el Centre Salut Pública de Gandia, organitzen el VI Concurs de Cartells “GANDIA LLIURE DE FUM DE TABAC”, amb l'objectiu de sensibilitzar i prevenir el consum de tabac en la població jove.

1.OBJECTE:

El present concurs “CARTELL DIA MUNDIAL SENSE TABAC: GANDIA LLIURE DE FUM DE TABAC” pretén donar suport i premiar el treball realitzat pels centres escolars i les famílies de Gandia, dins del programa de prevenció del consum de drogues impulsat per la UPCCA, destinat a estimular la prevenció del tabaquisme entre l'alumnat d´ESO, garantint un entorn educatiu lliure de fum, desenvolupar conductes saludables entre la població adolescent, així com retardar l'edat d'inici en el consum de tabac entre l’alumnat dels centres educatius.

2.RÈGIM JURÍDIC:

A la present convocatòria li serà aplicable el que es disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (d'ara en avant LGS), el Reglament General de Subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21de juliol (d'ara en avant RLGS) , el Reglament de Serveis de 1955 (art 24) i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara en avant LPACAP). La gestió dels premis contemplats en la present convocatòria se subjectarà als principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficàcia en el compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.

3.PARTICIPACIÓ:

Podrà participar-hi tota la població que curse els estudis de 1er i 2on de l’ESO en qualsevol centre educatiu de Gandia.

4.REQUISITS:

Cada concursant haurà de continuar la frase següent: “Per a mi, el 31 de maig, Dia Mundial Sense Tabac, significa....” i acompanyar-la amb un dibuix que done suport al text.

S’ha de realitzar un dibuix el qual cal que siga original (no copiat). Si s'adonara que és un plagi es procedirà a la retirada del premi.

Només es presentarà un treball per persona.

La participació és individual. A la part posterior del cartell, hauran d’aparèixer les dades bàsiques de l’alumnat (nom i cognoms, centre escolar al qual pertany i curs que està realitzant).

La tècnica del dibuix és lliure i s’haurà de presentar en paper DIN A-4.Cal que el text que acompanya la imatge estiga lliure de faltes ortogràfiques.

5.SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

Els treballs es realitzaran als centres educatius, prèvia explicació i motivació del professorat en cadascuna de les aules. El termini de presentació dels dibuixos serà del dia 26 d’abril al 17 de maig, tots dos inclosos.

Els dibuixos es presentaran al Centre Associatiu Joan Climent, situat a la Plaça de les Xocolateres, amb justificant de recepció, en sobre dirigit a la UPCCA del departament de Sanitat i Polítiques Saludables.

S’adjuntarà un full amb les següents dades: el nom, cognoms, centre educatiu i curs que està realitzant, telèfon i correu electrònic de contacte.

La sol·licitud de participació en el concurs implica l’ acceptació expressa i acompliment de les bases que el regeixen.

6.AVALUACIÓ DELS TREBALLS SELECCIONATS:

El jurat estarà format per:

  • Liduvina Gil, regidora de Sanitat i Polítiques Saludables.
  • 1 tècnica de la UPCCA Gandia.
  • 1 representant del Centre de Salut Pública.
  • 1 tècnic/a del departament de Cultura.

L’avaluació de la selecció de treballs presentats pels centres educatius es realitzarà el 20 de maig, a les 12:30 a la sala de reunions A, a l’edifici de l’Ajuntament, on es triaran els cartells guanyadors.

Es triaran dos cartells guanyador, diferenciant entre primer premi i segon premi i dos cartells suplents.

Criteris d'avaluació

Criteri Puntuació
Rellevància respecte a la temàtica del concurs     10 punts
Creativitat 6 punts
Impacte visual 4 punts
Màxima puntuació 20 punts

7.EXPOSICIÓ DELS CARTELLS:

Tots els cartells seleccionats i presentats s’exposaran al Pati del Tirant Lo Blanc de la Biblioteca Central de Gandia i podran ser visitats per l’alumnat de tots els centres escolars i persones interessades, entre els dies 31 de maig i 7 de juny.

8.DRETS DE PUBLICACIÓ:

L’Ajuntament podrà utilitzar els cartells presentats en fullets, cartells i qualsevol activitat de promoció o difusió de la UPCCA.

9.PREMIS:

  • 1r PREMI: una tauleta tàctil.
  • 2n PREMI: un lot de llibres.

10. LLIURAMENT DE PREMIS:

DIA: dilluns 31 de maig de 2021

LLOC: Saló d’actes de la Biblioteca Central de Gandia

L’alumnat haurà d’acudir amb un representant del centre escolar i, si ho desitja, amb els pares i/o mares, i/o familiars.