Com treballem

Prevenció, Intervenció comunitària i Treball en xarxa.

Inici » treballem

Com el nostre nom indica, treballem

Per la prevenció:

La Prevenció com a estratègia sanitària promou valors, hàbits i estils de vida i de relació saludables.

En aquest sentit, treballem conjuntament amb diferents agents relacionats en els àmbits educatiu, sanitari, esportiu, social i comunitari, fent especial incidència en la joventut.

Comunitària, com a primer cognom d'aquesta Unitat, reflecteix l'abast de les accions que realitza destinades a millorar la salut i la qualitat de vida de tota la població de Gandia.

Les Conductes Addictives, reflecteixen dificultats en l'afrontament de diferents situacions en la vida tal vegada per falta de recursos o perquè aquests recursos s'han distorsionat convertint-se més en focus de problemes que en un suport per a solucionar situacions difícils.

Per aquest motiu, aquesta Unitat també preveu assessorament individualitzat a aquelles persones i famílies que ho sol·liciten.

Tots els i les agents socials implicades d'una o l'altra manera en la promoció de la salut tenen també el nostre suport i poden sol·licitar assessorament o col·laboració per a aconseguir els seus objectius.

Les professionals que treballem per a fer d'aquesta Unitat un recurs útil per a tota la ciutadania, tenim la tasca primordial de potenciar i coordinar les accions que ja s'estan realitzant en aquesta matèria i al mateix temps implementar un servei especialitzat en matèria de prevenció